Wepardin tilaus ja sopimusehdot

Wepardin (INT2000 Oy:n) Yleiset Sopimusehdot (”Ehdot”)
Ehtoja päivitetty 2.10.2023


1 Yleistä
Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin INT2000 Oy:n tarjoamiin ja toimittamiin Palveluihin sekä Sopimuksiin.
Palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi. Asiakkaan ostoehdot tai muut
sopimusehdot, jotka on mainittu Asiakkaan tilauksessa, viesteissä tai muussa Asiakkaan toimittamassa
dokumentaatiossa eivät tule Sopimuksen osaksi, jollei Myyjä ole vahvistanut kirjallisesti nimenomaisesti
niiden tulemista Sopimuksen osaksi.


2 Määritelmät
“Asiakas” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka on tilannut Palvelun tai muuten tehnyt Sopimuksen Myyjän
kanssa.
”Dokumentaatio” tarkoittaa Myyjän Asiakkaalle kirjallisesti tai elektronisessa muodossa toimittamia tai
Palveluun sisältyviä käyttö- ja asennusohjeita ja muita dokumentteja, mutta ei markkinointimateriaalia.
“Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja, keksintöjä, liikesalaisuuksia, oikeutta tietokantoihin,
tavaramerkkejä, domain-nimiä, mallioikeuksia, tietotaitoa, tekijänoikeuksia (mukaan lukien oikeus
muuttaa niiden kohdetta ja siirtää ne edelleen), ovatpa edellä mainitut rekisteröityjä tai eivät, sekä kaikki
niiden rekisteröimistä koskevat hakemukset sekä muut aineettomat oikeudet minkä tahansa
oikeusjärjestelmän mukaan.
”Kolmannen Osapuolen Osuudet” tarkoittaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluita, kuten
Microsoft –ohjelmistot ja –palvelut ja Google-palvelut, jotka Myyjä toimittaa Asiakkaalle ja joista Myyjä
toimittaa Asiakkaalle kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja/tai toimitusehdot tai joiden osalta
Sopimuksessa muuten sovitaan, että kolmannen osapuolen käyttö- ja/tai toimitusehdot soveltuvat niihin
ja niiden käyttöön.
“Myyjä” tarkoittaa INT2000 Oy:tä.
“Palvelu“ tarkoittaa myyjän tarjoamaa maksutonta tai maksullista webhotellia, pilvipalvelua,
nettipakettia, asennus-, ylläpito-, tuki- tai konsultointityötä, kapasiteettipalvelua, SaaS-palvelua,
lisenssejä, Kolmannen Osapuolen Osuuksia tai jotain muuta palvelua, jonka Myyjä toimittaa Asiakkaalle.
“Sopimus” tarkoittaa sopimusta, jossa sovitaan Palveluiden toimittamisesta Asiakkaalle, kuten (i)
osapuolten allekirjoittamaa sopimusta, (ii) Myyjän tarjousta, jonka Asiakas on hyväksynyt; tai (iii)
Asiakkaan elektronisesti tai muulla tavalla tekemää tilausta, jonka Myyjä on hyväksynyt esimerkiksi
alkamalla toimituksen.
“Virhe” tarkoittaa toisinnettavissa olevaa vikaa tai puutetta, minkä johdosta Palvelu ei vastaa
olennaisesti sitä, mitä Sopimukseen kuuluvassa palvelukuvauksessa (kuten muutettu näiden Ehtojen
mukaisesti) on kuvattu. Web-selaimien tai vastaavien rajapintojen yhteensopimattomuuden aiheuttamat
virhetilanteet eivät ole Virheitä eivätkä Myyjän vastuulla.


3 Sopimuksen siirtäminen ja alihankkijat
Myyjällä on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta
kolmannelle osapuolelle, ilman Myyjän kirjallista tai sähköistä lupaa (sähköisellä luvalla tarkoitetaan
Myyjän sivustonsa kautta antamaa lupaa tai sähköpostitse annettua lupaa).
Myyjä saa käyttää alihankkijoita. Myyjä vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.


4 Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen ilman syytä
Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden määräajan, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Sopimuskausi ja laskutuskausi valitaan tilausvaiheessa ja asiakas voi vaihtaa niitä aina laskutuskauden päättyessä. Mikäli Asiakas on valinnut laskutuskaudeksi esimerkiksi kolme (3) kuukautta, Sopimus on voimassa kyseisen kolmen kuukauden jakson ajan. Sopimus jatkuu automaattisesti vastaavalla laskutuskaudella, ellei Asiakas irtisano sitä Oma Wepardin kautta (Wepardin palvelunhallintapaneeli).

Määräaikaisen Sopimuksen voi irtisanoa päättyväksi aikaisintaan määräaikaisen kauden päättyessä ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti viimeistään yksi (1) kuukausi ennen määräaikaisen kauden päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen osapuoli voi irtisanoa sen kirjallisesti noudattaen yhtä (1) kuukautta irtisanomisaikaa. Maksettuja kausia ei palauteta irtisanomisen yhteydessä.


5 Sopimuksen irtisanominen syyn perusteella tai Sopimuksen peruuttaminen
Myyjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi siinä tapauksessa, että Asiakas ei ole
suorittanut Palvelun maksuja ajallaan tai Asiakas on jollakin muulla tavalla rikkonut Sopimuksen ehtoja.
Myyjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi myös, mikäli Asiakkaan omaisuus on
määrätty luovutettavaksi konkurssiin, Asiakas on selvitystilassa, asiakas on tuomittu ulosmittauksessa
varattomaksi tai on muuten maksukyvytön. Mikäli Sopimus päättyy jostain edellä mainituista Asiakkaan
rikkomus- tai muista tilanteista, Myyjällä on oikeus olla palauttamatta jäljellä olevan sopimuskauden
maksuja ja Myyjällä on oikeus saada jäljellä olevan sopimuskauden maksut ja kaikki Palvelun
toimituksesta koituneet kustannukset siltä osin kuin Asiakas ei ole niitä maksanut. Asiakas saa irtisanoa
kyseessä olevan Palvelun päättyväksi välittömästi, mikäli Myyjä rikkoo Sopimusta kyseisen Palvelun
osalta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan
Asiakkaalta kirjallisen irtisanomisuhkaisen vaateen rikkomuksen korjaamisesta.


6 Päättymisen seuraukset
Mikäli Palvelu sisältää Asiakkaan sisällön, järjestelmien tai ohjelmistojen hallinnoimista, niiden
siirtäminen Asiakkaan haltuun ei kuulu Palveluun. Osapuolten sopiessa kyseisenkaltaisesta Palvelusta
siirrosta veloitetaan sovitut tai Myyjän hinnaston mukaiset hinnat. Myyjällä ei ole velvoitetta säilyttää
Asiakkaan sisältöä, järjestelmiä tai ohjelmistoja Palvelun päätyttyä.


7 Muutokset sopimusehtoihin
Myyjällä on oikeus muuttaa Sopimuksen ehtoja, mukaan lukien palvelukuvauksia ja näitä Ehtoja,
ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti esim. laskun toimituksen yhteydessä.
Jos muutos on haitallinen Asiakkaalle, Asiakkaalla on yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon
saatuaan oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi välittömästi koskien sitä Palvelua, jota muutos koskee.
Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta, jos Asiakas ei irtisano Sopimusta
edellä mainitusti.


8 Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen
Palvelu on toimitettu, kun Myyjä ilmoittaa Palvelun olevan käytettävissä tai Myyjä on muuten suorittanut
Palvelun. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä Myyjästä riippumattomista syistä, kuten
verkko-osoitteen rekisteröijän viiveestä tai muusta kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä. Asiakas
hyväksyy toimituksen ja toimitus katsotaan hyväksytyksi aikaisimpana ajankohtana seuraavista: (i) ellei
Asiakas erikseen reklamoi Virheistä kirjallisesti Myyjälle 10 päivän kuluessa Palvelun toimittamisesta, (ii)
kun Asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä toimituksen; (iii) kun Myyjä on korjannut Asiakkaan em. tavalla ja
ajassa ilmoittamat hyväksymisen estävät Virheet, tai (iv) Asiakas on ottanut Palvelun ja/tai Palvelun
tuloksen tuotantokäyttöön.
Myyjän vastuu Virheistä rajoittuu Palvelun uudelleen suorittamiseen eikä Myyjällä ole muuta
virhevastuuta.
Selvyyden vuoksi, Palvelut siirtyvät maksullisten tuki- ja ylläpitopalveluiden piiriin niiden perustamisesta
ja hyväksymisestä lähtien, ja hyväksyminen koskee ainoastaan projektiluontoisia tai Palvelun
perustamista koskevia Palveluita.


9 Palvelun tuottaminen, Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Asiakas vastaa siitä että kaikki Asiakkaan vaatimuksensa on kirjattu Sopimukseen. Myyjä ei vastaa
mistään materiaalista, datasta ja tiedosta, johon Asiakkaalla on pääsy Palvelun kautta. Myyjä vastaa
Palveluiden tietoturvasta vain siltä osin, kuin Sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu. Muilta osin
Asiakas on velvollinen huolehtimaan tietoturvastaan. Myyjä ei takaa, että Palvelu sopii tiettyyn
tarkoitukseen tai käyttöön.
Myyjä voi keskeyttää pääsyn Palveluun tai Palvelun tuotantokäytön:


a) asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi;
b) yleisen tietoliikenneverkon keskeytyksen, Virheen tai laitevian korjauksen, tietoturvauhan tai
sähköjakelun häiriöiden vuoksi, lain tai viranomaismääräyksen edellyttäessä tai jos Myyjä epäilee
Palvelun väärinkäyttöä, kuten käyttötarkoitukseen tarpeetonta kuormitusta tai Ehtojen rikkomista tai
että Palveluun tai sen toimittamiseksi käytettäviin laitteisiin tulee tahallisesti tai tahattomasti viruksia
tai haittaohjelmia.


Mikäli kyseessä on Myyjän suunnittelema palvelukatko, Myyjä mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa
Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen sähköisesti.
Asiakkaan käyttäjien tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä niitä saa
paljastaa kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta
käytöstä ja siitä aiheutuvista vahingoista. Asiakas vastaa, että sillä on käyttäjiltään tarvittavat
suostumukset, että Myyjä ja sen alihankkijat saavat käsitellä käyttäjien henkilötietoja Sopimuksen
tarkoituksiin.
Mikäli Palveluihin kuuluu tietoturva-analyysi tai muu vastaava analytiikkapalvelu, on kyseessä Myyjän
ja/tai sen alihankkijan toimintamenetelmiä käyttäen tehty arvio eikä Myyjä takaa, että Palvelun
tuloksena olevassa analyysissa olisi esitetty tai löydetty kaikki mahdolliset riskit taikka korjausehdotukset.


10 Kolmannen Osapuolen Osuudet ja avoin lähdekoodi
Kolmannen Osapuolen Osuudet toimitetaan niihin soveltuvien käyttö- ja/tai toimitusehtojen mukaisesti,
joita Asiakkaan tulee noudattaa. Myyjä ei ole kyseisten käyttö- ja/tai toimitusehtojen osapuoli eikä tule
niihin sidotuksi.
Kolmannen Osapuolen Osuudet voivat sisältää myös tai Myyjä voi antaa Asiakkaan ladattavaksi tai Myyjä
voi suositella Asiakkaalle avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai muita vastaavilla lisensseillä lisensoitua
kolmannen osapuolen materiaalia.
Myyjä ei ole vastuussa Kolmannen Osapuolen Osuuksista tai edellisessä kappaleessa mainituista
ohjelmistoista tai materiaaleista. Myyjä ei vastaa esimerkiksi niiden virheistä, ongelmista, niiden tai
niiden käytön aiheuttamista vahingoista tai siitä, jos ne loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia.
Asiakkaan tulee noudattaa soveltuvia käyttö- ja/tai toimitusehtoja ja vastaa Myyjälle, jos Asiakkaan
rikkomuksesta aiheutuu vahinkoja Myyjälle.


11 Tukipalvelu
Mikäli Palveluihin kuuluu tukipalvelu, Asiakas voi ilmoittaa Virheistä Myyjälle Myyjän ilmoittamiin
HelpDesk-palvelun osoitteisiin ja/tai puhelinnumeroihin. HelpDesk-palvelu päivystää Myyjän
palveluaikana. Tukipalveluun yhteyttä voivat ottaa vain Asiakkaan nimetyt pääkäyttäjät, jotka ovat
saaneet koulutuksen Palvelun toimintaan ja käyttöön.
Asiakkaan on ilmoitettava ja pyydettäessä myös tukipalvelua toimitettaessa kuvattava, miten kyseinen
Virhe ilmenee. Myyjä tekee kohtuulliset toimenpiteet korjatakseen kyseiset Virheet, mutta ei voi taata,
että kaikki Virheet voidaan korjata taikka niiden korjausaikaa. Myyjällä on oikeus priorisoida Virheet
niiden arvioimansa vakavuuden ja vaikutuksen mukaisesti.
Tukipalvelun maksu ei kata sellaisen Virheen korjausta, joka on aiheutunut: (a) ulkoisesta syystä, kuten
ylivoimaisesta esteestä; (b) muun kuin Myyjän tekemästä virheellisestä käytöstä tai asennuksesta tai
laiminlyönnistä käyttöohjeiden tai Sopimuksen ehtojen noudattamisessa; (c) muun kuin Myyjän
tekemästä muutoksesta tai korjauksesta; (d) muusta kuin Myyjän toimittamasta tuotteesta tai
palvelusta; tai (e) käytöstä Myyjän antamien yhteensopivuusedellytysten vastaisesti. Myyjällä ei ole
myöskään muuta vastuuta edellä kuvatuista asioista johtuvista vahingoista.
Jos Virhe ei kuulu tukipalvelun piiriin, Myyjällä on oikeus veloittaa Virheen paikallistamisesta ja
korjauksesta hinnastonsa mukaisesti.


12 Asiakastiedot
Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Myyjällä on ajan tasalla olevat tiedot Asiakkaasta ja Asiakkaan
yhteyshenkilöistä. Asiakas voi hallinnoida omia tietojaan Myyjän tarjoamassa verkkopalvelussa.


13 Asiakkaan vastuu Palvelun käytöstä
Asiakas ei saa käyttää Palvelua tai siinä olevaa sisältöä laittomasti, kuten jaella laittomasti roskapostia.
Myös virusten ja haittaohjelmien levittämisen salliminen on kielletty. Asiakas sitoutuu olemaan
tuottamatta Palveluiden toimittamiseksi käytettäville laitteille tai muille Myyjän asiakkaille häiriöitä.
Jollei kyseisiä toimenpiteitä ole sovittu Sopimuksessa Myyjän vastuulle, Asiakas vastaa oman
järjestelmänsä ja Palveluun asennettujen ohjelmien suojaamisesta ulkopuolista käyttöä, häirintää tai
osapuolista riippumattomia tekijöitä vastaan. Asiakas on korvausvelvollinen Myyjälle tai mahdollisille
kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta tai häirinnästä. Jollei kyseisiä toimenpiteitä ole
sovittu Sopimuksessa Myyjän vastuulle, Asiakas on itse velvollinen tekemään varmuuskopiot kaikesta
tiedosta, jonka hän tallentaa tai on tallentanut Palveluihin.
Asiakkaan käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot: a) Asiakas ei saa kopioida Palvelua kokonaan tai
osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Myyjän ohjeiden mukaan; b) Asiakas ei saa laajemmin, kuin
pakottava soveltuva laki määrää, kopioida, purkaa, muokata, korjata tai muuttaa Palvelua,
Dokumentaatiota tai Myyjän ohjelmistojen lähdekoodia, taikka pyrkiä selvittämään tai selvityttämään
Palvelun taustalla olevia ideoita tai Myyjän ohjelmistojen lähdekoodia; c) Palvelua ei saa vuokrata,
alilisensioida, edelleen luovuttaa tai myydä kolmannelle osapuolelle; ja d) Palvelussa olevia
tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa.
Jollei Sopimuksessa ei ole muuta sovittu, Asiakas hankkii kustannuksellaan laitteet, yhteydet, muut
ohjelmistot ja tietoturvan, joita se tarvitsee Palvelun käyttöön Myyjän kulloinkin antamien
yhteensopivuusedellytysten mukaisesti.
Asiakas toimittaa Myyjälle viivytyksettä riittävät tiedot ja materiaalin sekä antaa pääsyn tiloihin, jotka
ovat tarpeen, jotta Myyjä voi toimittaa Palvelut sovittuina aikoina.
Asiakas vastaa sen Palveluun lisäämästään tai Palveluun syötettäväksi tai tallennettavaksi antamastaan
sisällöstä, sekä sisällön oikeellisuudesta ja oikeutetusta käytöstä. Asiakas ei saa syöttää tai antaa
syötettäväksi tai tallennettavaksi lainvastaista tai kolmansien oikeuksia rikkovaa sisältöä. Myyjällä on
oikeus poistaa Asiakkaan sisältöä siltä osin, kun tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen
perusteella.
Asiakkaan tulee täyttää myös omat tehtävänsä ajoissa. Kummankin osapuolen tulee vaikuttaa
toimitusten toteuttamiseen myös sen määrättävissä tai hallinnassa olevien seikkojen osalta, ja tehdä
toimitusten mahdollistamiseksi tarvittavat päätöksensä ilman aiheetonta viivytystä. Myyjä voi laskuttaa
Asiakkaalta Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä
aiheutuvat vahingot tai viiveen.


14 Palvelun keskeytys ja muutokset & Virheet ja vahingonkorvaus
Asiakas on itse velvollinen ottamaan vakuutuksen mahdollisista Palvelun keskeytyksistä, tietojen
katoamisista tai muusta syystä aiheutuvista taloudellisesta tappiosta, joita Palvelun keskeytys tai
toiminta voi aiheuttaa.
Myyjä pyrkii, miten kohtuudella voidaan vaatia, pitämään Palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset
käyttökatkoksia aiheuttavat Virheet viimeistään (2) kahden arkipäivän kuluessa saatuaan Asiakkaan
kirjallisen virheilmoituksen korjauksen mahdollistavine tietoineen ja esimerkkeineen Myyjän
Palveluaikana.
Asiakkaan tulee reklamoida käyttökatkoksista ja Virheistä Myyjälle välittömästi kirjallisesti.
Myyjällä on oikeus muuttaa Palveluiden teknistä toteutustapaa haluamallaan tavalla.
Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista: (i) välillisistä vahingoista,
kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä tai kolmansille osapuolille maksettavista
korvauksista, tai (ii) tietojen katoamisesta, tuhoutumisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista
vahingoista, kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista, taikka (iii)
kateostosta, ja vaikka Myyjälle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
Myyjän yhteenlaskettu kokonaisvastuu Sopimuksen perusteella Asiakkaalle, mukaan lukien samoista
tapahtumista johtuneet hinnan alennukset ja –palautukset ja muut sanktiot, on kunkin
kalenterikuukauden aikana tapahtuneista tapahtumista enintään Asiakkaan kyseisestä Palvelusta
Myyjälle kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksamien arvonlisäverottomien maksujen määrä. Mikäli
vastuuta ei voida yksilöidä johtuvaksi tietystä Palvelusta, on Myyjän em. yhteenlaskettu kokonaisvastuu
Asiakkaan Myyjälle kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksamien arvonlisäverottomien maksujen määrä.


15 Hinnat ja kulut

Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjälle Sopimuksessa sovitut maksut. Mikäli hintoja ei ole erikseen Sopimuksessa määritelty, niin domainien hinnat tulevat perustumaan kulloinkin voimassa olevaan Myyjän hinnastoon.

Arvonlisävero, muut vastaavat verot, tullit ja muut julkiset maksut lisätään hintoihin, lukuun ottamatta Myyjän tuloksestaan maksamaa tuloveroa.

Domainien hinnat voivat muuttua markkinaolosuhteiden mukaan ja vastaavasti Myyjä voi päivittää niitä erikseen ilmoittamatta. Webhotellien ja muiden palveluiden hintojen muutoksista ilmoitetaan kolme (3) kuukautta etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy korotettuja hintoja, se voi irtisanoa kyseisen Palvelun päättymään korotettujen hintojen voimaantulopäivänä ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa. Kyseinen irtisanominen tulee kuitenkin voimaan vain siinä tapauksessa, että Myyjä irtisanomisilmoituksen saatuaan ei peruuta hinnankorotusta. 

Myyjä sitoutuu ilmoittamaan ajankohtaiset domain-hinnat Asiakkaalle sivustollaan, mutta ei takaa domainin hintaa muutoin kuin yhdelle sopimuskaudelle kerrallaan.

Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Palveluiden suorittamisesta Myyjälle aiheutuneet matka- ja majoituskulut, päivärahat ja matka-aika.


16 Maksuehdot
Mikäli Sopimuksessa ei toisin sovita, laskutetaan Palvelut seuraavasti:


a) toistuvaismaksut, kuten kuukausittain tai kvartaaleittain laskutettavat maksut, ennakkoon,
b) sellaiset toistuvaismaksut, jota laskutetaan toteutuneiden määreiden mukaisesti (kuten käytetty
kapasiteetti), jälkikäteen kuukausittain;
c) projektiluontoiset työt niin, että 50% työn arvosta laskutetaan ennen töiden alkua ja 50% projektin päättymisen jälkeen; ja
d) muut Palvelut kuukausittain jälkikäteen.
Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukaan. Asiakas
on velvollinen maksamaan kaikki laskujen perintään liittyvät kulut.
Myyjällä on oikeus keskeyttää Palvelut ja Asiakkaan pääsy Palveluihin, jos Asiakas ei ole suorittanut
erääntyneitä maksuja saatuaan niistä huomautuksen. Asiakas on velvoitettu maksamaan palvelumaksut
myös sellaiselta ajalta, jolloin Myyjä on keskeyttänyt Palvelut ja/tai Asiakkaan pääsyn Palveluihin edellä
mainitusti.


17 Immateriaalioikeudet
Kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin, Palveluiden tuloksiin, Palveluiden tuottamisessa käytettyihin
ohjelmistoihin ja Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja
johdannaisiin ovat Myyjän tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta.


18 Ylivoimainen este
Myyjä vapautuu toimitus- ja vahingonkorvausvelvoitteestaan, jos Sopimuksen noudattamista estää tai
sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Myyjä ei kohtuudella
voinut ottaa lukuun Sopimusta tai sitoumusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella
olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet, häiriöt
Internetliikenteessä tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoliikenneverkon korjaus- ja
rakennustyöt, tietoturvahyökkäykset, poikkeustila, työselkkaus tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo,
luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen
aiheuttama muu vahinko tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat Myyjän muun
sopijakumppanin tai alihankkijan toimitusvirheet tai viiveet. Jos Sopimuksen täyttäminen estyy tai
viivästyy mainituista syistä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kuin olosuhteet huomioon
ottaen on pidettävä kohtuullisena. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin,
kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.


19 Muut ehdot & Erimielisyydet


19.1 Rekrytointikielto
Asiakas ei saa palkata tai muutoin hankkia työpanosta sellaiselta henkilöltä, joka on tai on ollut Myyjän
palveluksessa työsuhteessa tai johtajana, ennen kuin kaksitoista (12) kuukautta on kulunut Sopimuksen
tai henkilön työ- tai johtajasuhteen päättymisestä, sen mukaan kumpi päättyy aikaisemmin. Tätä
rekrytointikieltoa ei sovelleta, mikäli henkilön työ- tai johtajasuhde on päättynyt työnantajasta
johtuvasta syystä. Asiakkaan tulee maksaa sopimussakkona Myyjälle seitsemänkymmentätuhatta
(70.000) euroa kustakin tämän kohdan rikkomuksesta.


19.2 Erimielisyydet
Mahdolliset erimielisyydet tästä Sopimuksesta pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Myyjän ja Asiakkaan
kesken. Jos sopua ei saada aikaan viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa,
erimielisyydet ratkaistaan osapuolen aloitteesta seuraavasti:
Asiakkaan ollessa elinkeinonharjoittaja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Turku ja kieli suomi. Edellä mainitusta poiketen Myyjällä on oikeus hakea
turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Sopimuksen rikkomuksen ja oikeus periä erääntyneitä
saataviaan, missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa.
Asiakkaan ollessa Sopimuksessa kuluttaja, erimielisyydet ratkaistaan vastaajan kotipaikan suomalaisessa
käräjäoikeudessa. Kuluttajan Myyjää vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva
vaatimus voidaan tutkia myös suomalaisessa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on
kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.


19.3 Ilmoitukset
Palvelua ja Sopimusta koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, kuten sähköpostilla, kirjeitse tai
faksilla. Myyjä voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Asiakkaalle myös Palvelun käyttöliittymässä. Myyjän
postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja
sähköisenä toimittamista seuraavana arkipäivänä.


19.4 Koko sopimus
Sopimus kattaa kaikki Sopimuksen aihetta koskevat ehdot, ja se korvaa aikaisemmat tarjoukset ja
markkinointimateriaalin sekä muut tahdonilmaisut Sopimuksen aiheesta.


19.5 Sopimuksen osittainen pätemättömyys
Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jää Sopimus muilta osin voimaan. Osapuolten
tulee muuttaa pätemätöntä kyseistä kohtaa ja Sopimusta tulee siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus
säilyy mahdollisimman pitkälti.
Mikään näissä Ehdoissa ei vaikuta Sopimuksessa kuluttajana olevan Asiakkaan lakimääräisiin oikeuksiin,
joista kuluttajana oleva Asiakas ei voi sopimuksella luopua.


19.6 Sopimuksen muuttaminen ja oikeuksista luopuminen
Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten allekirjoitettava ja
osapuolet voivat tehdä muutoksia myös vaihtamalla allekirjoitetut sopimuskappaleet sähköisesti tai
tekemällä muutokset Myyjän tarjoamia sähköisiä kaupankäyntikanavia käyttäen.
Jos osapuoli ei käytä Sopimuksen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että osapuoli olisi luopunut
käyttämästä sanottua oikeuttaan, jollei luopumista vahvisteta allekirjoittamalla.

Siirry tästä takaisin tilaukseen